Mataró Notícies

Es modifica el Reglament per a l’obtenció del Carnet Blau

Es modifica el Reglament per a l’obtenció del Carnet Blau

Elisabet Solsona

El Reglament per a l’obtenció del Carnet Blau introduirà modificacions perquè siguin tingudes en compte situacions de violència de gènere, mobilitat reduïda i també tenir un segon bé immoble. El Carnet blau és una acreditació personal i intransferible que permet obtenir beneficis i especials avantatges en determinats serveis municipals. A 1 de gener del 2017, hi havia 5.793 beneficiaris del programa de Carnet Blau. En poden ser beneficiàries aquelles persones majors de 65 anys, les persones que estiguin en possessió del certificat de reconeixement de discapacitat (emès per la Generalitat o organisme competent) amb un grau igual o superior al 33 %, les persones entre 60 i 65 anys que percebin una pensió per jubilació, incapacitat permanent o absoluta o gran invalidesa i que reuneixin un seguit de requisits.

Ara, amb aquesta modificació, es volen millorar certs aspectes detectats des de l’entrada en vigor del Carnet Blau, l’any 2013, així com reconèixer situacions per optimitzar la seva aplicació al col·lectiu a què va dirigit, així com homogeneïtzar criteris d’atorgament amb d’altres beneficis fiscals aprovats per l’Ajuntament. Isabel Martínez explica les principals modificacions que s’han introduït.

Un cop aprovat inicialment pel Ple de gener 2017, ara s’obre un període de 30 dies d’exposició pública perquè els ciutadans puguin consultar el nou reglament, i formular, si s’escau, al•legacions i/o suggeriments.

El Carnet blau va néixer l’any 1992 per donar avantatges als usuaris del transport públic Mataró Bus. Aquesta situació va canviar el novembre de 2013, quan el Ple va aprovar inicialment un Reglament específic que regulava la concessió d’aquest títol. Dos anys després, es va aprovar una resolució per revisar les condicions d’accés al Carnet blau. El text, que va ser presentat pel grup municipal del PPC, es va aprovar per unanimitat dels regidors presents al Ple.

Etiquetes: