Mataró Notícies

L'Ajuntament de Mataró torna a tancar l'any 2016 amb superàvit

L'Ajuntament de Mataró torna a tancar l'any 2016 amb superàvit

Cristina Salad

L’Ajuntament tanca el 2016 amb un romanent de tresoreria de 2.76 milions d’euros i un endeutament global de 201 milions d’euros. Ho ha explicat el regidor de Serveis Centrals, Juan Carlos Jerez, que apunta que el tancament del passat exercici amb superàvit consolida l’evolució en positiu de la situació econòmica de l’Ajuntament. Pel que fa a l’endeutament -Ajuntament i empreses públiques-, durant l’any 2016 es van amortitzar 23 milions d’euros de deute. És a dir, a 31 de desembre el deute s’havia reduït fins els 201 milions d’euros. Malgrat això, i tenint en compte el pla d’ajusta vigent a Mataró fins el 2023, aquests diners només es poden destinar a eixugar deute.

Pel que fa a ingressos, durant tot l’any anterior els ingressos corrents van ser de gairebé 123 milions d’euros, un milió més del que s’havia previst. Un increment en la recaptació de l’IBI (Impost de Béns Immobles), de les plusvàlues i de l’Impost de Construccions (ICIO) ha contribuït a millorar el benefici econòmic de la ciutat. Precisament, Jerez ha apuntat que aquest increment d’entrades per l’ICIO és un bon indicador de millora de l’economia de la ciutat. A tot plegat cal sumar-hi que durant l’any anterior les despeses van ser menors a les previstes (6.33milions menys del pressupostat). Entre altres perquè les partides destinades a la llei de la dependència i els expedients gestionats pels Serveis Socials van ser inferiors als que s’havien reflectit al pressupost de 2016. Les xifres també posen de relleu que el 60.9% dels ingressos provenien de recursos propis: impostos, taxes i preus públics, sent l’IBI el que va aportar al major part d’aquests ingressos. El 39.1% restant pressupost va arribar per les partides de transferències corrents d’altres administracions: l’estat, la Generalitat i la Diputació de Barcelona.

Pel que fa al pagament de proveïdors, el 2016 l’Ajuntament pagava a 50.87 dies, pràcticament 10 dies per sota del màxim permès que són 60.