Missió, objectius i principis

Logotip de Mataró Audiovisual

 

Tal com s'estableix als Estatuts aprovats de Mataró Audiovisual:

El Pla de Comunicació de l’Ajuntament de Mataró, que data de l’any 2004, recomanava la implicació de l’Ajuntament en l’existència a Mataró d’un bon espai audiovisual de servei públic.

Seguint aquest principi, l’Ajuntament inicia els passos per a que la ciutat compti amb aquest nou servei, que sigui gestionat mitjançant una entitat pública empresarial, Mataró Audiovisual, que tingui al seu càrrec els mitjans audiovisuals de propietat pública de la ciutat de Mataró. Partint d’aquestes premisses, Mataró Audiovisual neix amb la finalitat de vetllar perquè la ciutat de Mataró disposi d’un espai audiovisual de qualitat, concebut com un servei públic, a l’abast de la ciutadania, a través del qual promocionar i fomentar la comunicació local, l'ús social del català, promoure la participació i la proximitat, assegurar que l'espai informatiu audiovisual d'àmbit local no quedi desatès, esdevenir un element de gestió en matèria de comunicació audiovisual, treballar amb tecnologies de la informació i de la comunicació, i cobrir un àmbit de participació de les entitats, mitjans o professionals de la comunicació de la ciutat, així com dels grups polítics que formen part de la corporació municipal, en igualtat d’oportunitats i atenent als valors de la democràcia, la solidaritat, la igualtat i el respecte a la diversitat.

Mataró Audiovisual, (MA) és una Entitat Pública Empresarial Local creada per l’Ajuntament de Mataró, dotada de personalitat jurídica diferenciada, patrimoni especial, i amb la capacitat d’actuar necessària per al compliment de les seves finalitats.

L’Entitat, atesa la seva condició d’organisme públic i sens perjudici del que determina el paràgraf següent, es regirà per aquests Estatuts, pel Reglament orgànic de l’Ajuntament de Mataró i per les disposicions i resolucions dels seus òrgans, així com per la legislació de règim local i, particularment, pel que disposen la Llei 1/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (aprovat pel R. D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març) i altres disposicions de dret públic que resultin d’aplicació.

L’activitat de l’Entitat es regeix pel dret privat, amb excepció de la formació de la voluntat dels seus òrgans, l’exercici de les potestats administratives que tingui atribuïdes, així com els aspectes específics regulats en aquests Estatuts i en la legislació vigent que li és aplicable.

Les competències i finalitats de l’Entitat són el foment i la promoció de la comunicació local, mitjançant el desenvolupament, la gestió, la prestació i l’explotació, sota qualsevol forma, de tota classe de serveis, béns i mitjans audiovisuals, i de forma concreta, els següents:

a) L’adquisició, realització, producció, distribució i explotació, sota qualsevol forma, de programes de ràdio i noticies, i en general, de drets de propietat intel·lectual i continguts de caràcter audiovisual, interactius i/o multimedia, per ones, satèl·lit, cable i internet o en qualsevol altre suport.
b) I, en general, totes les activitats relatives a l’àmbit de la comunicació local audiovisual.

 

El Reglament de funcionament i de participació de l'emissora municipal Mataró Ràdio, aprovada definitivament la seva modificació pel Consell d'Administració el 17 de desembre de 2012, recull les normes pel bon funcionament de l’emissora, contemplant les relacions dels treballadors de la mateixa i dels seus òrgans de govern, i aquelles que s’han d’establir amb les empreses de serveis contratades per la realització dels programes i per la captació de publicitat, així com les que es mantindran amb aquelles entitats, persones individuals i estudiants que vulguin col•laborar en el funcionament de l’emissora, per garantir els principis de la mateixa.

 

Els Principis generals de Mataró Ràdio:

1. Ràdio municipal participativa i de proximitat
2. Concebuda com un servei públic.
3. Gestió professional.
4. Treballa amb rigor informatiu.
5. Oberta a la participació:
• dels ciutadans, les entitats, les associacions i les institucions del municipi,
• dels professionals de la comunicació de la ciutat, i
• dels grups polítics de la corporació municipal.
6. Promou la pluralitat i cohesiona la ciutat.
7. Incentiva la normalització de la llengua catalana.
8. Potencia la informació i la vessant recreativa
9. Ofereix als periodistes de la ciutat la possibilitat d’aportar la seva experiència i professionalitat en benefici dels seus conciutadans.
10. Contribueix a desenvolupar la col•laboració entre les ràdios locals del Maresme.

Objectius bàsics de Mataró Ràdio:

a) Mantenir informada a la població en tot moment, no només de la gestió municipal, si no del que passa a la ciutat.

b) Informar de manera veraç, plural i transparent.

c) Promoure la comunicació local amb tecnologies avançades.

d) Promoure la participació i la proximitat, garantint la pluralitat i obertura a les entitats i a les institucions del municipi, amb rigor informatiu, amb pluralitat, respecte a la diferència, als drets humans, la diversitat cultural i social de Mataró. 

e) Formar nous professionals.

f) Contribuir a la normalització de la llengua catalana a la nostra ciutat.