Organs de govern

En base al que estableix els Estatuts de Mataró Audiovisual, el funcionament de Mataró Audiovisual s'estructura de la següent manera:

 

Òrgans de govern, de gestió i de control

El govern, la gestió i el control de l’Entitat està a càrrec dels òrgans següents:

La Presidència
La Vicepresidència
El Consell d’Administració
La Gerència

 

- La Presidència

El President de MA serà l’Alcalde de l’Ajuntament de Mataró o bé el membre del Ple de l’Ajuntament en qui hagi delegat. El membre delegat haurà d’ésser nomenat mitjançant Decret de l’ Alcalde, ratificat pel Ple de l’ Ajuntament.

Corresponen al President de MA les atribucions següents:

1) El President és la representació màxima de l’Entitat i exerceix la representació institucional de la mateixa i subscriu, en l’esmentada qualitat, qualsevol tipus de documents que siguin necessaris per a la consecució de les seves finalitats.

2) Exercir la direcció superior i orientació de les línies d’actuació de l’Entitat.

3) Formar l’ordre del dia i convocar, presidir, suspendre i aixecar les reunions del Consell d’Administració, dirigir les deliberacions i decidir els empats amb vot de qualitat.

4) Exercir tot tipus d’accions, recursos i peticions en defensa dels drets i interessos de l’Entitat davant de qualsevol autoritat o tribunal de qualsevol jurisdicció.

5) Proposar al Consell d’Administració el nomenament i el cessament de la persona que ocupi la Gerència.

6) Desenvolupar la gestió econòmica, disposar de recursos econòmics fins a un màxim corresponent al 10% del pressupost de l’entitat i ordenar els pagaments.

7) Contractar obres, serveis, i subministraments, sempre que la seva quantia no excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost de l’Entitat.

8) Tot els que no preveuen els presents Estatuts serà competència del President.

 

- La Vicepresidència

1. La Vicepresidència és l’òrgan que substituirà la Presidència i assumirà les seves atribucions en els casos de vacant, absència o malaltia de la persona titular.

2. L’Alcalde de Mataró, mitjançant Decret de l’ Alcalde, ratificat pel Ple de l’Ajuntament, nomenarà la persona que hagi d’ocupar la Vicepresidència d’entre els regidors que siguin membres, alhora, del Consell d’Administració.

3. A més de les funcions de substitució, la Vicepresidència exercirà les funcions que li delegui la Presidència.

 

- El Consell d’ Administració

Concepte i funcions

El Consell d’ Administració és l’òrgan que assumeix el govern, l’alta direcció i que fixa les línies d’actuació de l’Entitat, i treballa per garantir la legitimitat de la despesa pública de l’Entitat en base als següents principis que hauran d’inspirar la seva actuació:

1) Perseguir la qualitat del producte.
2) Treballar per la neutralitat periodística dels seus continguts, respectant els principis de veracitat informativa i de pluralisme polític.
3) Vetllar per la vocació de servei públic que han de tenir tots els mitjans que estiguin sota la propietat de l’entitat pública empresarial.

El Consell d’ Administració assumeix les funcions de:

1) Aprovar la memòria de la gestió anual realitzada.
2) Proposar i elevar al Ple de l’Ajuntament de Mataró, per a la seva aprovació, la previsió anual d’ingressos i despeses.
3) Proposar i elevar al Ple de l’Ajuntament de Mataró, per a la seva aprovació, els comptes anuals.
4) Proposar la modificació dels Estatuts de l’Entitat, amb caràcter previ a la seva elevació a l’Ajuntament de Mataró.
5) Proposar i elevar al Ple de l’Ajuntament de Mataró la plantilla de personal i la relació de llocs de treball, acompanyant la presentació de la previsió anual d’ingressos i despeses.
6) Aprovar les bases de les proves per a la selecció de personal permanent.
7) Ser informat de les actuacions de la resta d’òrgans i de la gestió ordinària de l’Entitat, i efectuar-ne el seguiment.
8) Aprovar la formalització de contractes i convenis els imports dels quals siguin superiors a cinquanta mil euros (50.000 euros) i no ultrapassin la xifra de sis milions d’euros (6.000.000 €).
9) Desenvolupar la gestió econòmica, disposar de recursos econòmics per sobre del 10% del pressupost de l’entitat i ordenar els pagaments.
10) Contractar obres, serveis, i subministraments, per sobre del 10% dels recursos ordinaris del pressupost de l’Entitat.
11) Acceptar o refusar les donacions, herències i deixes a favor de l’Entitat.
12) En l’àmbit de les seves competències, aprovar despeses, incloses les plurianuals, sempre que en aquest darrer cas s’observin les prescripcions previstes a la legislació d’hisendes locals.
13) Proposar a l’Ajuntament de Mataró fundar o participar en el capital de societats.
14) Aprovar la programació dels mitjans audiovisuals que gestioni l’Entitat, que serà proposada per la Gerència de l’ Entitat.
15) Controlar la resta de funcions que tingui assignades l’Entitat.

Composició i convocatòria

El Consell d’ Administració està constituït per:

• El President de l’Entitat Pública Empresarial Mataró Audiovisual
• 9 vocals a proposta de cada un dels grups polítics municipals de l’Ajuntament de Mataró, La proporcionalitat de la representació de cada grup serà la mateixa que s’hagi establert a les Comissions Informatives de l’Ajuntament de Mataró.
• 5 Representants de l’àmbit ciutadà:
- 1 representant de la Federació d’Associacions de Veïns de Mataró, a proposta de l’entitat.
- 4 representants d’entitats ciutadanes, a proposta del Consell de Ciutat

I amb veu però sense vot,

• Titular de la Secretari de la Corporació Municipal, o persona en qui delegui
• Titular de la Gerència de l’ Entitat.

El Consell d’ Administració es reuneix en sessió ordinària trimestralment i, de forma extraordinària, a petició d' una tercera part dels seus membres o sempre que ho decideixi el President.

 

- La Gerència

El nomenament del càrrec de Gerent serà proposat pel President de l’Entitat i aprovat pel Consell d’Administració.

El càrrec de Gerent de l’Entitat haurà de reunir les condicions legals establertes, i haurà de recaure en una persona especialment capacitada. La provisió del lloc de Gerència seguirà el procediment de lliure designació.

Assistirà a les reunions del Consell d’Administració per tal de ser informat i informar, i tindrà veu, però no vot.

El període de contractació estarà lligat a decisió del Consell d’Administració de l’Entitat, d’acord amb el que disposa l’article 7.5. d’aquests estatuts.

La Gerència assumirà les següents funcions:

a) Responsable de la gestió general de l’Entitat i la coordinació dels serveis i mitjans sota la responsabilitat de Mataró Audiovisual.
b) Representar l’Entitat davant les administracions públiques, institucions, entitats i particulars, a excepció de la representació Institucional i al més alt nivell.
c) Executar i fer complir els actes dels òrgans de govern i adoptar les disposicions particulars que exigeixi el seu millor compliment.
d) Organitzar, dirigir, administrar i inspeccionar els programes i els serveis de l’Entitat de conformitat amb les directrius dels òrgans de govern, en els seus aspectes econòmics, administratius, de gestió i de producció.
e) Elaborar, d’acord amb la Presidència, la previsió d’ingressos i despeses de l’exercici i els comptes anuals i presentar-ho al Consell d’Administració.
f) Preparar el pla anual d’objectius i fixar els indicadors de seguiment i de control dels mateixos.
g) Adoptar les disposicions de règim interior necessàries per al funcionament de l’Entitat.
h) Exercir les funcions de Cap de Personal, sota l’alta direcció de la Presidència.
i) Nomenar personal interí en els casos de suplència o vinculats amb programes temporals i contractar les suplències en cas de vacances, malaltia o altres substitucions del personal.
j) Aplicar el règim disciplinari al personal laboral, llevat de l’acomiadament, i, en el cas del personal funcionari, elevar les actuacions a l’òrgan competent de l’Ajuntament de Mataró.
k) Resoldre els supòsits d’excedència o altres situacions previstes en la legislació laboral vigent o elevar les actuacions a l’òrgan competent de l’Ajuntament de Mataró en el cas de personal funcionari.
l) Desenvolupar la gestió econòmica, disposar de recursos econòmics fins a un màxim de dotze mil euros (12.000 €) i ordenar els pagaments.
m) Contractar obres, serveis, i subministraments, sempre que la seva quantia no excedeixi de dotze mil euros (12.000 €) dels recursos ordinaris del pressupost de l’Entitat.
n) Rendir comptes de la seva gestió al Consell d’ Administració.
o) Altres funcions que li encomani el Consell d’Administració.

 

Òrgans complementaris

- El Consell Assessor

1. Mataró Audiovisual comptarà amb un Consell Assessor, constituït com a grup d’experts amb funcions consultives, integrat per cinc membres designats pel Consell d’Administració entre les persones de la ciutat de l’àmbit professional de les competències i finalitats pròpies de l’Entitat.
2. Les seves funcions seran les d’assessorar el Consell d’Administració quan aquest ho requereixi, així com a la Gerència i a la direcció dels mitjans propis, en tots aquells temes relacionats amb les emissions; fent un seguiment, una evaluació i redactant un informe d'anàlisi i valoració sobre els continguts que emetin els mitjans audiovisuals gestionats per Mataró Audiovisual. Les conclusions dels informes que emetin seran elevades al Consell d’Administració, perquè en la mesura del que sigui possible, siguin tingudes en compte.
3. La Gerència de l’Entitat farà les funcions de president del Consell Assessor, qui convocarà les reunions, fixarà l’ordre del dia i moderarà el desenvolupament dels debats.
4. Les reunions es celebraran tres cop l’any, de forma ordinària. També es poden convocar sessions extraordinàries quan la Presidència o el Consell d’Administració així ho determinin, o bé quan ho demani 1/3 dels membres del propi Consell.