Convenis vigents

Transparència en els convenis de col·laboració

Tot seguit us oferim la relació dels convenis vigents, amb enllaç als documents on s'indica la data, les parts que els signen, l’objecte, els drets i les obligacions de qualsevol mena que generin i el període de vigència.

Mataró Ràdio compta, a més, amb convenis amb persones individuals que col·laboren en la programació de l'emissora municipal, així com amb estudiants en pràctiques.